Categories
ColdWar Conflicts Conflicts Europe European Union Foreign policy NATO Propaganda & Disinformation Radicalisation US foreign policy War

What Putin thinks about when talking about neo-Nazis and ‘denazification’ in Ukraine…

(In het Nederlands)

What Putin thinks about when talking about neo-Nazis and ‘denazification’ in Ukraine now with the military invasion and operations. Including of course a hefty dot of propaganda exaggeration : (link mainly English sites, has more info on it)

  • The Azov Battalion is a Ukrainian right-wing extremist nationalist militia founded in May 2014, which is part of the Ukrainian National Guard.
  • Ultra-nationalists and neo-Nazis who are… unfortunately… were given too much space on stages and for that of the genuine protests and demonstrations on Euromaidan. Which, however, was used and abused for many other, less fresh and sincere, agendas.
  • Who were involved in the coup in 2014 and government formation afterwards. See also Nuland tapes. Nuland who by the way not only in 2014 but also now under Biden plays an important role around Ukraine and Russia conflict…
  • The very controversial Stepan Bandera (a.o. for involvement in the mass murders of the Polish and Jewish Ukrainian people), who was reinstated by the ‘Orange Revolution’ (where the Americans were also very active and determined by clever strategy and means!) President Viktor Yushchenko and appointed ‘Hero of Ukraine’. Was immediately undone in 2011, notoriously by disputed Victor Yanukovych, the president who fled and was deposed after the coup in 2014.

Of course, not all the time and everywhere so strong and influential. Certainly not in politics and parliament. And enough Ukrainian politicians who distance themselves from it. And propagandistically, of course, firmly reinforced by now rather distrustful Russia and Putin, who see the hand of the US everywhere by now. Often correct, but not always. But still a less pretty picture than even our own media is now painting in response to Russia’s accusations and describing it in remarkably mild terms, suggesting that it is mostly disinformation. Which I find perhaps even more worrying (also for the state of our system, but that is another subject). But not surprising given the again skilfully whipped up mass hysteria and anti-Russia and especially anti-Putin smear campaign now via the helpful and/or gullible (social) media. And it is easy to guess who is closely involved in this…again…😠😔😖Categories
Conflicten Conflicten Europa EUropees veiligheidsbeleid Oorlog Politiek Propaganda en desinformatie Radicalisering

Waar Poetin het over heeft als hij spreekt over neo-nazi’s en ‘denazificatie’ in Oekraine…

(In English)

Waar Poetin aan denkt en het over heeft als hij spreekt over neo-nazi’s en ‘denazificatie’ in Oekraïne nu bij de militaire inval en operaties. Inclusief natuurlijk een flinke dot propaganda overdrijving : (link vooral Engels sites, staat meer info op)

  • Het Azovbataljon is een in mei 2014 opgerichte Oekraïense rechtsextremistische nationalistische militie, die onderdeel uitmaakt van de Oekraïense Nationale Garde.
  • Ultra-nationalisten en neo-nazi’s die… helaas… teveel ruimte kregen op podia en daarvoor van de oprechte protesten en demonstraties op Euromaidan. Die echter voor menig andere, minder frisse en oprechte, agenda’s werd gebruikt en misbruikt.
  • Die betrokken waren bij de staatsgreep in 2014 en regeringsvorming daarna. Zie ook Nuland tapes. Nuland die overigens niet alleen in 2014 maar ook nu onder Biden een belangrijke rol speelt rond Oekraine en Rusland conflict..
  • De door notabene ‘Oranjerevolutie‘ (waar de Amerikanen ook al zeer actief en door uitgekiende strategie en middelen bepalend waren!) president Viktor Joesjtsjenko weer in ere herstelde en tot ‘Held van Oekraine’ benoemde zeer omstreden Stepan Bandera (o.a. wegens betrokkenheid massamoorden-genocide op Poolse Oekraïners en joden), notabene door omstreden Victor Janoekovitsj, de president die na de staatsgreep in 2014 vluchtte en werd afgezet, weer direct ongedaan gemaakt in 2011.

Natuurlijk niet al die tijd en overal zo sterk aanwezig en invloedrijk. Zeker niet in de politiek en parlement. En genoeg Oekraïense politici die er zich van distantiëren. En propagandistisch natuurlijk stevig versterkt door inmiddels nogal wantrouwige Rusland en Poetin, die overal de hand van de VS zien inmiddels. Vaak juist, maar niet altijd. Maar toch een minder fraai beeld dan zelfs onze eigen media hier nu duidt in reactie op Rusland beschuldigingen en opvallend mild beschrijft, suggererend dat het vooral desinformatie is. Wat ik misschien nog wel zorgwekkender vind (ook voor de staat van ons systeem, maar dat is andere onderwerp). Maar niet verrassend gezien de weer vakkundig opgefokte massahysterie en anti-Rusland en vooral anti-Poetin hetze nu via de behulpzame en/of goedgelovige (sociale) media. En het laat zich raden wie daar ook nauw bij betrokken zijn…weer…😠😔😖Categories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Koude Oorlog Oorlog Politiek Propaganda en desinformatie Wereld

Ik ben dus niet de enige die het al langer zag…

(In English)

Ik ben dus niet de enige die het al langer zag en ziet en duidde en voor waarschuwde, ook voor en vooral richting de EU. Ook scherpzinnige, zeer goed ingevoerde en bekwame Britse en Duitse journalisten als toen Guardian Ian Traynor (RIP) en toen Die Zeit Mária Huber, zagen al de grote en doorslaggevende Amerikaanse beïnvloedings- en sturing-campagnes in 2004 bij de Oranjerevolutie in Oekraine en later Euromaidan (met oa “Fuck the EU” Nuland, nu weer actief deelnemend) en de heftige ontwikkelingen daar in 2014. Welke het sluimerende conflict met Rusland drastisch verslechterde door de Russische illegale inname en annexatie van de Krim en de (mislukte) soortgelijke operatie in Oost-Oekraine.

En de uitgebreide maar vaak indirect gefinancierde Amerikaanse beinvloedingsstrategie daarvoor ingezet. Vooral via internationale hulp-departementen en instituten, denktanks en lokale (vooral studenten)organisaties die daarvoor werden/worden ingezet. Later nog eens duidelijk door Huber, inmiddels professor en expert ter zake, uitgebreider geduid. Onder het mom zo vooral democratie en vrijheid te willen brengen maar in feiten Rusland verder te containen en te verzwakken en zo de Amerikaanse invloedssfeer in Europa uit te breiden (ook als deel Bushdoctrine toen!). En wat mij als voorvechter voor een sterk en autonome EU vooral hier aangaat..“het doel van de VS is de NAVO uit te breiden en de EU op deze manier te verzwakken.”.

Ook bij de Oranje Revolutie trouwens de opvallende rol van de Oekraïense inlichtingen- en veiligheidsdiensten al. Waarschijnlijk opnieuw, zoals ik al vermoedde, bepalend bij de staatsgreep en regimeverandering in 2014.Categories
ColdWar Conflicts Conflicts Europe European Union Foreign policy NATO Propaganda & Disinformation US foreign policy War World

So I’m not the only one who saw it for some time…

(In Nederlands)

So I am not the only one who has seen it and pointed it out and warned about it for some time, including especially for and in the direction of the EU. Also astute, very well informed and skilled British and German journalists like then Guardian Ian Traynor (RIP) and then Die Zeit Mária Huber, already saw the large and decisive American influence and steering campaigns in 2004 at the Orange Revolution in Ukraine and later Euromaidan (with ao “Fuck the EU” Nuland, again participating these days). and violent developments there in 2014. Which drastically worsened the simmering conflict with Russia with the Russian seizure and annexation of Crimea and the (failed) similar operation in Eastern Ukraine.

And the extensive but often indirectly financed American influence strategy used for this. Especially via international aid departments and institutes, think tanks and local (especially student) organisations that were/are used for this. Huber, now a professor and expert on the subject, later explained this in more detail. Under the pretence of wanting to bring democracy and freedom in particular, but in fact to further contain and weaken Russia and thus to expand the American sphere of influence in Europe (also as part of the Bush doctrine at the time!!). And what concerns me as an advocate for a stronger and autonomous EU especially here … also “the aim of the USA is to expand NATO and weaken the EU in this way.”.

Also with the Orange Revolution, by the way, the striking role of the Ukrainian intelligence and security services already. Probably again, as I already suspected, decisive during the coup and regime change in 2014.