Categories
Disclaimer

Disclaimer – Of course I have no sympathy…

(In het Nederlands)

Latest update 21-07-2022

Of course I have no sympathy for the Russian president Putin and his current regime, let alone the dictator Lukashenko. And their today’s wrong non-democratic policies in their own country or Russia’s in Ukraine and Syria (But with regard to the last country, this remark). As a fervent supporter of democracy, the rule of law and freedom, I have no sympathy at all with dictatorships or authoritarian states.

So I am not a dubious or gullible Putinversteher, let alone a traitor, as I am sometimes snarled at online in the Mccarthyist-like mania and mass formation&hysteria these days. And understanding something is absolutely not the same as sympathising with it!!

But I do see it as my job as a polemologist to show the other sides of the coin. Because to say that I have a lot of faith in our democratic governments, especially after they illegally invaded and occupied two countries (Afghanistan 2001 and Iraq 2003) on the basis of a very wrong nationalistic (Bush)doctrine projects and Iraq 2003 on the basis of commissioned false evidence, with disastrous consequences in the countries and region and world…hundreds of thousands of deaths and wounded, unprecedented devastation, IS, failed Arab Springs, failed states, North Korea and Iran nuclear crisis, millions of displaced persons, refugees, migrants…

…and, it seems, also negative for my own nearly 40-year-long mission of “Never Again!!” and an inclusive, undivided EUrope

And their friendship and alliance and trade and arms sales with very wrong cruel dictatorships and harsh ethnic nationalist occupying states. Which in my opinion also brings terror and fear to our European streets

And I think more of my colleagues should do that!! But given their own background or position or interests, they often support certain of these foreign policies. “He who pays the piper calls the tune”… it could be so. I think it is not helpful to clarify or solve conflicts and so bring about peace.

Yes, my tweets on Twitter and blogs here are often short, sharp and activist in tone. I don’t think many people nowadays are waiting for thick volumes and analyses that I also wrote years ago. It’s about the heart of the story and message!! And the professionally constructed and distributed PR, propaganda and disinformation of governments and organisations involved that reaches us daily from so many accounts online and by media also asks for this..sadly..

So still, despite the tragic proxy war in Ukraine, my call at the moment..an undivided Europe by 2045!! When we commemorate 100 years of the end of the horrible and destructive Second World War in Europe. Never again!! As we also said after the end of the subsequent Cold War…but look today…

And a reformed, refocused and extended NATO!!

Ready for the challenges of tomorrow and the day after!!


Categories
Disclaimer

Disclaimer – Natuurlijk heb ik geen sympathie voor…

(In English)

Laatste update 21-07-2022

Natuurlijk heb ik geen sympathie voor de Russische president Poetin en zijn huidige regime, laat staan voor de dictator Loekasjenko. Hun huidige foute niet-democratische beleid in eigen land en Rusland’s in Oekraïne en Syrië (bij laatste land deze kanttekening). Als fervent voorstander van democratie, rechtsstaat en vrijheid heb ik helemaal geen sympathie voor dictaturen of autoritaire staten.

Ik ben dus geen vervaarlijk of goedgelovige Putinversteher, laat staan een verrader zoals me nu in de op het Mccarthyisme gelijkende manie en massavorming&hysterie wel eens online wordt toegesnauwd. En iets begrijpen is absoluut niet hetzelfde als er begrip voor hebben!!

Maar ik zie het wel als mijn taak als polemoloog om de andere kanten van de munt te laten zien. Want om nou te zeggen dat ik veel vertrouwen heb in onze democratische regeringen!! Zeker nadat ze twee landen (Afghanistan 2001 en Irak 2003) illegaal zijn binnengevallen en bezet hebben op basis van een hele foute nationalistische (Bush)doctrine projecten en bij Irak in 2003 op basis van in opdracht gefabriceerde valse bewijzen. Met desastreuze gevolgen in die landen en regio en wereld.. honderduizenden doden en gewonden, ongeziene verwoestingen, IS, mislukte Arabische Lentes, failed states, nucleaire crisis Noord-Korea en Iran, miljoenen ontheemden, vluchtelingen, migranten…

…en naar het uitziet ook negatief voor mijn al bijna 40 jaar durende eigen missie voor Nooit Weer!! en een inclusief ongedeeld EUropa

En hun vriendschap, allianties en handel en wapenverkoop met zeer foute wrede dictaturen en hardvochtige etnische nationalistische Apartheid- en bezettingsstaten. Wat mijns inziens ook dodelijke terreur en angst brengt in onze Europese straten..

En ik vind dat meer van mijn collega’s dat zouden moeten doen!! Maar gezien hun eigen achtergrond of positie steunen ze vaak bepaalde van deze buitenlands (economische) politiek. “Wiens brood men eet diens woord met spreekt”..het zou zo maar eens kunnen. Ik denk dat dit in ieder geval niet helpt om conflicten te duiden, op te lossen en zo vrede te bewerkstelligen.

Ja, mijn tweets op Twitter en blogs hier zijn vaak kort, scherp en activistisch van toon. Ik denk niet dat veel mensen tegenwoordig zitten te wachten op dikke boekwerken en analyses die ik jaren geleden zelf ook schreef. Het gaat om de kern van het verhaal en de boodschap!! En de professioneel opgebouwde en verspreide PR, propaganda en desinformatie van betrokken overheden en organisaties die ons dagelijks bereikt vanuit zoveel accounts online en via de media vraagt daar ook om…helaas…

Dus..ondanks tragische proxy oorlog in Oekraine.. nog steeds mijn oproep op dit moment.. een ongedeeld EUropa richting 2045!! Als we het einde herdenken en vieren van die verschrikkelijke en destructieve Tweede Wereldoorlog in Europa. Dat nooit weer!! Zoals we ook zeiden na het einde van de daaropvolgende Koude Oorlog…maar kijk vandaag…

En een hervormde, herfocuste en uitgebreide NAVO!!

Klaar voor de uitdagingen in de wereld van morgen en overmorgen!!