Categories
Buitenlands beleid VS Conflicten EUropees veiligheidsbeleid Nationalisme Oorlog Supermacht China Wereld

Al weer spelen met vuur…

Als het Chinese regime al van plan was Taiwan sowieso eerdaags gewapenderhand aan te vallen en te bezetten zou dit geopolitiek strategisch gezien denk ik wel HET moment zijn.

Een snelle evacuatie van de Amerikaanse top politicus Pelosi..qua beeldvorming gelijkend op de dramatische Amerikaanse evacuatie uit Kaboel In Afghanistan..zal inslaan als een bom en overal de voorpagina’s halen en zo weer grote impact hebben.

En het al ernstig beschadigde aanzien van deze empire in decline VS..het tegengaan daarvan mijns inziens belangrijkste aanleiding voor gefaalde en desastreuze nationalistische projecten in Afghanistan en Irak vanuit de Bushdoctrine..

..en waarom ook nu vileine nationalistische hawk Biden juist..weer samen met de nationalisten in empire in further decline VK..nu vlak nadat de coronacrisis dempte en het blok aan hun been 16 jaar lang, bondskanselier Merkel, vertrok..Rusland’s hoog strategische rode lijn in Oekraine bewust provoceerde tot een akelige en..weer..desastreuze proxy oorlog in Oekraine..

..en nu dus China’s hoog strategische rode lijn in Taiwan..

..nog verder zou schaden internationaal. Naast dat het de supermacht status van China..ook militair..uitgaande dat de invasie en bezetting van Taiwan zou slagen..zou bevestigen en versterken.

Zoals de Chinezen en ook anderen al zeiden..de VS spelen (dus weer) met vuur..

PS Begrijpt u me niet verkeerd. Ik ben zoals ik hier ook elders op mijn blok beschreef al decennia groot voorstander van het als EU actief helpen verdedigen van mede democratie Taiwan tegen de dreiging van de communistische 1-partij dictatuur China. Zoals we dat ook deden bij de BRD tegen het het communistische dictatoriale Oostblok en doen met Zuid-Korea tegen het dictatoriale regime in Noord-Korea.

Maar wel vanuit een evenwichtig en vooral geloofwaardig eigen EUropees democratisch systeem en daaruit voortkomend buitenlands (economisch) beleid. Waaruit de huidige willekeur..ik duid dat geregeld als moreel failliet..zoveel mogelijk is verdwenen omdat onze kernwaarden wel gewoon leidend zijn. En niet vanuit dit soort vileine nationalistisch ideologische denkbeelden en daaruit voortkomende vervaarlijke en vaak oorlogszuchtige visies.Categories
Cold War Conflicts Conflicts Europe Core values European Union Foreign policy NATO Propaganda en desinformatie US foreign policy War World

It remains very difficult for me to stay…

It remains very difficult for me to stay calm and reasonable when I see too many fellow EUropeans collaborating with…
…out of witless naivety or gullible loyalty (the ‘believers’), lack of expertise but too many also out of apparent egocentric self-interest or self-conscious malice…
countries with which we in this…
…since the ‘official’ end of the Cold War and strengthened after the disastrous and destructive invasions of Afghanistan and especially Iraq…
changing world…
…with fierce geopolitical-economic as well as climatic storms to endure and overcome…
need a more equal friendship or a… unfortunately…
…I as a polemologist am never in favour of it but sometimes it is unfortunately necessary (for a period)…
a hopefully cold enmity…

Categories
Cold War Conflicts Europe Defence vision EU European Union Foreign policy NATO Propaganda & Disinformation Security policy EUrope Super Power China US foreign policy War World

China is looking on and calmly waiting…

Latest update: 13-04-2022

(In Nederlands)

China has no reason to do anything now. Russia is not asking for, nor does it need, help yet. Nor is there any question of an alliance in this. It also strengthens China’s own negotiating position against Russia if it soon has to look for other customers for its gas and oil that it cannot sell in other parts of Europe.

Xi and regime now watch calmly. The China-fearing Putin’s EU-Russia vision… which Merkel supported, but the ‘block on Biden’s leg’ wasn’t half away or this Pax Europaea vision was torpedoed by the US, UK, NATO and their anti-EU sceptical supporters here in the EU. Gullible loyal EU now again obediently divided and controlled within Biden’s Pax Americana 2.0… and will further weaken and disintegrate. Will not stopped by the US, rather encourage it, just like with Brexit.

Also because of that Russian fear for neighbour China so no alliance and many Russian troops in Siberia. And thus Putin’s vision in 2010 (but repeated many times before) and visibly bitter frustration now that it has been torpedoed by the US, UK, NATO, supporters and thus supported by the loyal naive EU. Russia now even more firmly in China’s sphere of influence and thus a Siberian conflict on the horizon. Because the Chinese regime is looking for ‘lebensraum’. And if the American containment and anti-China strategy resembles that against Russia, this search will only become more intense and important…and the vast north beckons then more than ever…

While the geopolitical-economic strategic interests of Russia and the EU in this turbulent and stormy world were so clearly converging, and therefore many interests are/were shared and there was a reason to start cooperating. Also considering the effects of the growing superpower China and her revanchist regime. Not all good effects. Putin pointed out those benefits together in his vision and elsewhere, so did his ministers and more objective experts like me in this field… As also warning for China…

The French president Macron saw it too, I think, and made an attempt at an inclusive pan-European solution. But without Merkel, he was already in a weak position and decided to run for his money…because of the upcoming presidential elections, which he would like to win again and where American and British revanchism is not really helping…when Merkel’s successor Chancellor Scholz succumbed to pressure from the US and NATO and coalition member!!! Then the EU took the wrong turn!!! End thus of the EU-European dream!!! EU and Europe now ‘almost’ checkmate!!!

And Chinese regime looks on smiling and satisfied… their golden age is dawning…


I still have a tiny bit of hope for an undivided Europe by 2045! Despite many setbacks, I am an optimist and combative. But it looks very bad now and may come later…or not at all. For me, that means a failed mission for now… Unfortunately!! Many have apparently already forgotten the painfully acquired lessons from our European history or (consciously) misuse them and even more have not yet learned the more recent lessons. And those who do not want to hear, unfortunately, have to feel. There is no other way… that’s how life was then… and so is life now and tomorrow…


Unfortunately, much needed in these times… Disclaimer ENCategories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa Defensievisie EU EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Koude Oorlog Oorlog Propaganda en desinformatie Wereld

China kijkt toe en wacht het rustig af…

Laatste update: 23-03-2022

(In English)

China heeft nog geen aanleiding om wat te doen nu. Rusland vraagt noch heeft hulp nodig nog. Er is ook geen sprake van een bondgenootschap in deze. Ook versterkt China zo de eigen onderhandelingspositie tegenover Rusland als die straks op zoek moet naar andere afnemers van haar gas en olie dat ze minder in ander deel Europa kwijt kan.

Xi en regime kijken nu rustig toe. De China vrezende Poetin zijn EU-Rusland visie… die Merkel steunde, maar het ‘blok aan Biden’s been’ was niet half weg… of deze Pax Europaea visie werd door de VS, VK, NAVO en hun anti-EU-sceptische aanhang hier in de EU getorpedeerd. Goedgelovige trouwe EU nu weer braaf verdeeld en beheerst binnen Biden’s Pax Americana 2.0… en zal verder verzwakken en uiteenvallen. Zal de VS niet tegenhouden, eerder aanmoedigen, net als bij Brexit.

Ook om die Russische vrees voor buurman China dus geen bondgenootschap en veel Russische troepen in Siberië. En dus Poetin’s visie in 2010 (maar al eerder en ook vaak herhaald) en zichtbaar verbitterde frustratie nu die is getorpedeerd door VS, VK, NAVO, aanhang en dus gesteund door trouwe naïeve EU. Rusland nu daardoor juist nog steviger in China’s invloedssfeer en dus een Siberië conflict aan de horizon. Want Chinese regime zoekt namelijk ‘lebensraum’. En als de Amerikaanse containment en anti-China strategie lijkt op die tegen Rusland, zal die zoektocht alleen maar intenser en belangrijker worden…en het uitgestrekte noorden lonkt dan meer dan ooit…

Terwijl de geopolitiek-economische strategische belangen van Rusland en de EU in deze onrustige stormachtige wereld zo duidelijk in elkaar overgingen en er dus veel belangen worden/werden(?) gedeeld en reden was om juist te gaan samenwerken. Ook gezien de effecten van de groeiende supermacht China en haar revanchistische regime. Niet allemaal even goede effecten. Poetin wees in zijn visie en elders op die voordelen samen, zijn ministers en meer objectieve deskundigen als ik op dit terrein ook… Als ook waarschuwing voor China…

De Franse president Macron zag het volgens mij ook en deed nog poging tot een wel inclusieve pan-Europese oplossing. Maar stond zonder Merkel al zwak en koos eieren voor zijn geld…in verband met de aanstaande presidentsverkiezingen die hij graag weer wint en waarbij Amerikaanse en Brits revanchisme niet echt helpend is.. toen Merkel’s opvolger kanselier Scholz bezweek voor druk van de VS en NAVO en coalitiegenoot!! Vervolgens nam de EU de verkeerde afslag!!
Einde dus van de EUropese droom!! EU en Europa nu ‘bijna’ schaakmat!!

En Chinese regime kijkt glimlachend en tevreden toe… hun gouden tijden breken aan…


Ik heb zelf nog een heel klein beetje hoop op toch dat ongedeelde EUropa richting 2045!! Ik ben ondanks vele tegenslagen een optimist en strijdbaar. Maar het ziet er nu wel heel slecht uit en komt misschien pas later…of niet meer. Betekent voor mijzelf dan een voor nu gefaalde missie… helaas!! Tevelen zijn de pijnlijk verkregen lessen uit onze Europese geschiedenis blijkbaar al vergeten of gebruiken die (bewust) verkeerd en nog meer hebben de meer recente lessen nog niet geleerd. En wie dan niet wil horen moet.. helaas.. maar voelen. Het is niet anders… zo was het leven toen… en zo is het leven nu en morgen…


Helaas hard nodig in deze tijd… Disclaimer NLCategories
Defence vision EU European Union NATO Propaganda & Disinformation Propaganda en desinformatie Security policy EUrope US foreign policy War on Terror

Disinformation by NATO & EU vs Disinfo – Myths vs Facts Threat and defensive NATO?

NATO and EU vs Disinfo like to brag about their ability to distinguish between ❌MYTH and ✅FACT and thus to be able to unmask a lot of disinformation, especially from Russia, their obsession. But they regularly make mistakes themselves, with probably their own deliberate propaganda and disinformation. Two examples.

NATO is not encircling and trying to contain Russia

and..

NATO is a defensive organisation


NATO is not encircling and trying to contain Russia

People who have no knowledge and understanding of this aspect will say…right!!! And yes, in factual it is correct.. in terms of only boundaries on land. But anyone who has knowledge and understanding of this aspect and war fighting and does not allow themselves to be tricked or consciously participate in this form of NATO’s and EU’s own propaganda and disinformation knows that the overall proposition of NATO and EU vs Disinfo is nonsense. And the Russians are simply right in this matter.

First the map shown. Probably deliberately in 2D. Not in 3D and as a globe!! Which already makes the image quite different!! Especially if you know that modern warfare is of course much more than just only over land. Also by sea, air, digital and also space.

Already a different picture!! But it still leaves much of the Russian claim of NATO “encirclement” open. Therefore it is important to look at the capacities and bases of the NATO member states themselves. Because in the event of a conflict or even war, operations will, of course, not only be carried out from the European part of NATO territory. Especially the capacities of the still undisputed and dominant NATO leader USA come into the picture. It is not for nothing that Russia focuses on America in its accusations in this matter.

And that also changes the “innocent” picture painted by NATO and EU vs Disinfo. The US has bases all over the world. Including large bases with strategic bombers. In the Middle East and the Indian Ocean and also in Asia… so on the Asian side of Russia. Before the withdrawal and collapse of the Afghanistan mission, the US was also able to position and deploy air forces there. Also think of the multiple operational carrier strike groups (10 total) with entire air forces on board. Which can operate from any position at sea around Russia. And the Marines units and air assets on several operational large amphibious ready groups (10 total). Also large US Marines bases and very mobile units and their huge amphibious ships in Japan and South Korea. Besides very capable and well supported Airborne divisions with huge air transport capabilities. Russia also has not forgotten the use of American troops and landings in Siberia, among other places, during the Russian revolution, in support of the White Army’s.

So we can now conclude that what the Russians claim looks more like a ✅FACT and what NATO and EU vs Disinfo claim is the ❌MYTH

But very adept at also using propaganda and disinformation…even if looks like a belief almost…one really seems to believe it oneself…both will argue that NATO is a defensive organisation and therefore no danger to Russia!!


The next ❌MYTH vs ✅FACT..part 2..

NATO is a defensive organisation…

Yes, fundamentally and according to its treaty text and mission, NATO is a defensive organisation. But we already saw another side of NATO in the Kosovo War as well as the intervention in the civil wars in Bosnia and Libya. An obviously offensive side..

And another aspect is less obvious but very relevant in this case. In 2001 and 2003, the US and its allies UK, Australia and in 2003 also Poland, decided to proceed with, in the first instance, illegal forced regime changes and invasion and occupation of Afghanistan (2001) and Iraq (2003). This choice came from the newly introduced neocons nationalist Bush Doctrine in 2000 when President GW Bush took office.

The horrific attack on 9/11 did prompt action against Afghanistan and Al Qaeda bases there, but a forced regime change and occupation was only an option, not a foregone conclusion!! So criticism of these steps was widespread and sharp, especially case of the attack on Iraq in 2003. What the Bush administration was already so almost obsessed about in 2001 that they did not take the serious warnings of a major terror attack in America seriously and mostly ignored them. An important reason why they covered up their part in the investigations into 9/11 afterwards..which in turn fuelled the conspiracy theories.

Back to the NATO role. What happened in both Afghanistan and Iraq was that after the invasion, forced regime change and occupation, NATO took over some of the main tasks and operations of the multinational military occupation forces. An in itself defensive organisation (already weakened by Bosnia, Kosovo and Libya) thus became an extension and justifier of the flawed offensive operations by its leader US and member state UK and other NATO Member States.

This was followed by .. both Bush Doctrine projects and missions turned out to have disastrous consequences for both countries Afghanistan and Iraq, their populations (massive death, wounded, destruction, refugees flows), the region (incl. huge refugee flows, civil wars Libya and Syria, rise of IS, nuclear weapons program Iran) and other parts of the world (refugees flows, migration stress, terror attacks, lose of own credibility by support and things like Guantanamo bay, huge and expensive but highly disputed security programs, etc. ).. NATO still actively participating in the fight against the emerged Islamic State.

So it is clear that there are some critical comments to be made about NATO’s defensive nature. And that the statement of NATO and EU vs disinfo that NATO is a defensive organisation so not threat to Russia is much more ❌MYTH than ✅FACT.

But why, besides Iran and North Korea and other countries that fear the wrath of the US, is Russia so concerned about it, about NATO’s as threat? Because there is another important, but often forgotten, project of the Bush Doctrine. Containing and weakening the power competitors of the US as the world leader and only real superpower, of its Pax Americana. A sentiment widely shared in both the Democratic and Republican Party. Where the normally already strong patriotism with the challenges in America itself, society..poverty..radicalism..poor infrastructure..and also effect 9/11..and in the world after the end of the Cold War is increasingly turning into nationalism. Already during the Clinton administration after an internal clash of doctrines (with negative effects on the Bosnian War!!), certainly under that of neocons GW Bush and “America First” Trump, but also that of “Made in America” Obama and now Biden. Who speak grand, together and unctuous, but think more nationalistically and in power politics then most think here in EUrope.

So part of that other Bush Doctrine project was to further contain and weaken former (but still seen by many in Washington as) enemy Russia. Already started during the Clinton administration towards Russian interests in the Balkans (Serbia, Kosovo war). Which was for President Yeltsin and his later Prime Minister Putin already cause for anger and growing mistrust towards US and allies. With the GW Bush administration focus on the important passage for Russia to the Near and Middle East. In Eastern Europe (large NATO expansion and active influencing politics and developments in Ukraine). And towards (highly) strategic interests and bases of Russia in other parts of the world (Libya, Syria, Africa, Asia, South America). Consciously looking for and crossing red lines of then Putin’s Russia.

Another component was to cost Russia through a restarted arms race and thus be able to spend less on domestic needs and projects. And consciously helping to stir up any unrest among the peoples and population in the Russian states and provinces. In the hope that they would also secede from Russia and thus Russia itself would further disintegrate and weaken… as a competitor of the US. Then pro-Western new countries of former Russia, which recognise the US as leader, can become part of Pax Americana and the EU. Putin or no Putin, democracy or no democracy in today’s united Russia therefore makes no difference at all to the conflict now!!

This within a broader strategy that was..and still is(!!)..also aimed at an ally, but also an important power and economic competitor of the US, the EU. Where the US still had and has direct control via NATO over EU’s security and military structures and policies, and thus its possibilities in its foreign economic policy. To offer security guarantees to its allies or to protect and enforce the EU’s possessions and strategic interests in other parts of the world, like in the Indo-Pacific. Almost unthinkable in today’s geopolitical times. An economic superpower like the EU that cannot protect its own interests but leaves that to an important competitor!! As if Apple has its buildings guarded by Samsung, although they often work together. This dominance of the US over EU had to be maintained…something that both Republicans and Democrats agreed and agree on, yes, even Trump…

And that was threatened by the rapidly expanding EU-Russia relationship and trade in the 1990s. With both Russian President Putin and his EU colleagues already and even later on projecting visions of even more close cooperation and integration between EU and Russia. Putin’s proposed and by Merkel later also offered free trade area from Lisbon to Vladivostok. Probably developing into a even larger EU one day. This would make the EU increasingly autonomous of the US, also militarily…and…in a sense let Russia win the Cold War in the end…politicians and military thought in Washington.

So..not to elaborate too much..to sum up. NATO is certainly, through its leader USA, circling Russia and the US and allies threatening and have a goal to weakening Russia. From their strategic reasons or naive credulity. And keep Russia in the camp of dictatorial superpower China..create a simple good vs bad bipolair world order. While Russia is in reality fearing China and the threat China is to her sparsely populated but rich in land and resources Siberia. Especially now that, due to climate change, unusable land is quickly becoming usable. In absence of enough of this, the Chinese regime is looking for “lebensraum” for its huge population, who demands more welfare and welbeing. Where do we recognise that term as Europeans?! That is why Putin is appeasing the revanchist communist/maoist one party Chinese regime but also still so eager to belong to the West and rejoin the EU…and even NATO.

Something that also plays a role today in the conflict with Russia over Ukraine, for the reasons I described earlier, deliberately stirred up by the US, UK, NATO and their allies..but in fact is about much more..

And in that context NATO is not a defensive organization either. Although there are important member states that are more defensive than others. And dampen overly offensive NATO operations, something the US and UK would like to see happen and encourage. Merkel was particularly strong in this. But it just left. So it’s no surprise that her successor Scholz was immediately put to the test by the US and UK around Russia and Ukraine.

In conclusion, and in view of current events, my appeal to Europeans to go above all for an inclusive, undivided EUrope towards 2045. When we celebrate and commemorate that the horrific Second World War ended. Unfortunately, many politicians, soldiers, journalists and think-tanks have apparently already forgotten the lessons from that war.

And…to return to the focus op this topic, a reformed, refocused, enlarged and slightly renamed NATO. Ready for the threats and challenges of tomorrow and the day after tomorrow!!

The EU and the USA, Pax EUropaea and Pax Americana Stronger Together!!Categories
Defence vision EU European Union Foreign policy NATO Security policy EUrope US foreign policy World

The EU now faces a fundamental choice!!

(In het Nederlands)

The EU now faces a fundamental choice..!!

Remain part of Pax Americana in a divided and controlled Europe as the US, UK and supporters want!

Or an autonomous Pax Europaea, of which Ukraine, Belarus and Russia will also become part one day! And what was also Putin’s vision for Russia in Europe. First a free trade zone..

And then towards 2045 a full-fledged EU from Lisbon to Vladivostok..

And together in a reformed, refocused, enlarged and renamed NATO versus Pax Sinica!

As an EU European🇪🇺 Dutchman🇳🇱 I choose for an autonomous Pax EUropaea and an undivided EUropa so!!

To then work as equals together with Pax Americana within a reformed, expanded NATO to deter and curb dictatorial Pax Sinica!!

Just as we did in the Cold War towards the USSR and the Eastern Bloc!!!

For the choice of continuing to be part of Pax Americana will endanger the unity of the EU as well as our security and our prosperity!! After the UK (Brexit), Hungary and Poland may then also leave the EU…

For the inevitable redistribution of prosperity in the world will hurt somewhere in the rich West. The choice of the leader of Pax Americana, the American president, will not be a difficult one then.

source: wikipedia

The EU the chosen victim of that unacceptable to me!! We will have to share that burden and pain together. Gradually and not in jolts..

Categories
Buitenlands beleid VS Conflicten Europa Defensievisie EU EUropees veiligheidsbeleid NATO Oorlog Visies Wereld

De EU staat voor een fundamentele keuze!!

(In het Engels)

De EU staat voor een fundamentele keuze..!!

Als EU onderdeel blijven van Pax Americana, beheerst en verdeeld, in een weer verdeeld Europa zoals VS, VK en aanhang willen?!

Of ‘n autonoom Pax Europaea, waarvan ook Oekraine, Belarus en Rusland deel worden?! Zoals ook Poetin dat in zijn visie voorstelde voor Rusland in Europa. Eerst als een free trade zone..

En dan richting 2045 een volwaardige EU van Lissabon tot Vladivostok..

En samen in een hervormde uitgebreide NAVO versus Pax Sinica!!

Ik kies als EUropese🇪🇺 Nederlander🇳🇱 voor ‘n autonoom Pax EUropaea en een ongedeeld EUropa dus!!

Om dan als gelijken samen met Pax Americana binnen ‘n hervormde, uitgebreide NAVO afschrikking en beteugeling van dictatoriale Pax Sinica te bewerkstelligen!!

Zoals we dat ook deden in de Koude Oorlog richting de USSR en het Oostblok!!

Want de keuze om deel te blijven uitmaken van de Pax Americana brengt de eenheid van de EU in gevaar, evenals onze veiligheid en onze welvaart!!! Na het VK (Brexit) kunnen dan ook Hongarije en Polen de EU verlaten…

Want de onvermijdelijke herverdeling van de welvaart in de wereld zal ergens in het rijke Westen pijn doen. De keuze van de leider van de Pax Americana, de Amerikaanse president, zal dan niet moeilijk zijn.

Source: wikipedia

De EU het verkozen slachtoffer van dat voor mij onaanvaardbaar!! We zullen die last en pijn samen moeten delen. Geleidelijk en niet in schokken…

Categories
Cold War Core values Defence vision EU European Union Foreign policy NATO Propaganda & Disinformation Security policy EUrope UN US foreign policy World

AN UNDIVIDED EUROPE!!

(In Nederlands)

Update 21-05-2022
– In 2045, NATO will no longer exist. Even though it now thinks to be alive again because of the conflict in Ukraine after the French president Macron recently called NATO brain death…now the EU seems to become brain death after taking a wrong turn. But this is an apparent phase…just like the earlier claimed NATO successes of its missions in Kosovo and Afghanistan and Iraq and Libya and Syria…and so now Ukraine. The organisation took the wrong turn by collaborating with US and UK and their sympathisers in their egocentric nationalistic project against Russia…and the EU(!!). And will, unlike the EU, not be able to come back and recover from that.


I was born during the Cold War, in June 1968. When studying Political science with specialisation in Polemology/War studies it ended. Not good for my future employment, not good at all I discovered later (because world peace had broken out they said) but still I was very happy as I love peace!!

The end of the Cold War meant the end of the Iron Curtain, end of Berlin Wall, end of divided Germany, end of communist authoritarian state USSR, end of a divided Europe!!

But the Cold War was deliberately fired up again in the late 90’s and especially from 2001. By American nationalists in the White House and their pro-Atlantic European allies, especially the EU skeptic UK. In their erroneous nationalistic Bush doctrine focus not alone on Afghanistan and Iraq.

Probably motivated by and against the growing relationship between Russia and EU in the years before, that in their view undermined NATO. So their own influence and strong positions in and via this organisation on the EU and Europe.

Especially towards the EU, ally, but also more and more a geopolitical and geoeconomic competitor of the USA, and now after Brexit the UK. Maybe logical from their strategic interests but very egocentric and not from the interest or good for the EU or even Europe as a whole!!

New iron curtains built in Europe, new tensions, new cold war, large military movements and new cold war language, disinformation and propaganda!!

Unacceptable!! Unacceptable!!

Tragic that also the EU seems to have forgotten the primary lesson of the First World War!! A defeated country (then Germany now USSR>Russia after Cold War) that feels unjustly treated and excluded is more revanchist and thus more dangerous for peace and stability than one you embrace and integrate again (Germany after the Second World War)!!

So I want an undivided European future!! Not a new divided Europe and new Cold War!!

An undivided Europe with an European Defence Union – EDU as part of the reformed European Union EU.

As NATO of today is our past and EDU and a reformed NATO our future!!

With first a solution and peace plan for the cruel war in Eastern Ukraine. That must end before any other step will be taken!!

And justice for the MH17 tragedy and its victims!!

Without that no deal and no end to the economic sanctions for Russia!!

Within this new strategic peace and security structure and vision for Europe and a renewed friendship between the EU and Russia this can culminate in Russia, Ukraine and Belarus.. after reforms and as constitutional free democracies(!!).. joining the EU before 2045, when we commemorate and celebrate the end of the horrific Second World War 100 years ago in Europe. Putin will retire from politics in that process. I think he wants that for a long time already. But he can still secure and anchor the treaties and start the changing process as a sign of goodwill and trust in both ways.

And to show and proof that this was always his own desired European vision too. As by offering this inclusive EUropean vision, Russia would not be appeased, but rather put in front of the bloc itself. Do you want Putin’s vision or not? If so, develop and implement a vision, towards an inclusive and undivided Europe. If not, and not for relevant reasons, we know that your intentions are probably not positive.

As also the younger Russian generations feel being part of Europe and want to become part of the EU. As Daria Navalnaya said when she receives the Sakharov Prize, the European Union’s top human rights prize, on behalf of her father.
“…Russia is a part of Europe, and we strive to become a part of it.
But we also want Europe to strive for itself, to those amazing ideas, which are at its core. We strive for a Europe of ideas, the celebration of human rights, democracy and integrity.”
https://euronews.com/my-europe/2021/12/15/navalny-s-daughter-accepts-eu-s-highest-human-rights-award-on-his-behalf

Developments which hopefully the governments of America and UK will support this time and will join. I think in the end also better for them!!

So also Russia, Ukraine and Belarus becoming members of a reformed and refocused NATO this time.

Within a reformed NATO, the Northern Alliance Treaty Organisation, with the same defensive role but a different structure, different focus and with more new member states.

So we can counter and deter the real main threat to our Western and European security, welfare, wellbeing and stability today and tomorrow, revanchist totalitarian communist/Maoist one-party regime and state China!! Which is also a major threat to Russia!!! That is why Russia is so keen on joining the West and the EU!!!

As I find it bizarre that where we have conducted 46 years of Cold War against that other totalitarian communist/Stalinist 1-party dictatorship of former times..the USSR..deliberately(!!) restarted in the 1990’s against a militarily and economically much weaker and still not totalitarian Russia…

..the EUropean and western governments want to stay economic partners and friends with a dictatorial China?! Even after the corona crisis and cultural genocide against the Uyghur minority?! Really that is in my opinion as a child and adult of the Cold War totally bizarre!!

SO IT IS TIME FOR CHANGE!!

TOWARDS AN UNDIVIDED EUROPE AND A REFORMED NATO IN 2045!!


Because in this time of war mongering and mass formation/hysteria and where Mccarthyism seems to have returned and anyone who, like me, has a more balanced view of developments is called a fearsome Putinversteher, or worse, traitor, this disclaimer is unfortunately necessary…Categories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa Defensievisie EU EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Koude Oorlog Oorlog Propaganda en desinformatie Visies

EEN ONGEDEELD EUROPA!!

(In Engels)

Update 21-05-2022
– In 2045 zal de NAVO niet meer bestaan. Ook al denkt het nu weer springlevend te zijn door het conflict in Oekraine nadat de Franse president Macron de NAVO kort geleden nog brain death noemde..nu eerder de EU brain death lijkt te worden na nemen verkeerde afslag. Maar dit is een schijn fase..net als de eerder geclaimde NAVO successen van haar missies in Kosovo en Afghanistan en Irak en Libië en Syrie..en dus nu Oekraine. De organisatie nam de verkeerde afslag door collaboratie met VS en VK en hun sympathisanten in hun egocentrische nationalistische project tegen Rusland..en de EU(!!). En zal, in tegenstelling tot de EU, daar niet meer op terug kunnen komen en van kunnen herstellen.


Ik ben geboren tijdens de Koude Oorlog, in juni 1968. Toen ik Politicologie met specialisatie Polemologie studeerde kwam er een einde aan. Niet goed voor mijn toekomstige baankansen, helemaal niet goed ontdekte ik later (omdat de wereldvrede was uitgebroken zeiden ze). Maar toch was ik erg blij want ik hou van vrede!!

Het einde van de Koude Oorlog betekende het einde van het IJzeren Gordijn, het einde van de Berlijnse Muur, het einde van het verdeelde Duitsland, het einde van de communistische autoritaire staat USSR, het einde van een verdeeld Europa!!

Maar de Koude Oorlog werd aan het eind van de jaren ’90 en vooral vanaf 2001 weer opzettelijk opgestart en aangewakkerd!! Door Amerikaanse nationalisten in het Witte Huis en hun pro-Atlantische Europese bondgenoten, vooral het EU-sceptische VK. In hun foutieve nationalistische Bush doctrine richten ze zich niet alleen op Afghanistan en Irak.

Waarschijnlijk gemotiveerd door en tegen de groeiende relatie tussen Rusland en de EU in de jaren daarvoor, die in hun ogen de NAVO ondermijnde. Dus hun eigen invloed en sterke posities in en via deze organisatie op de EU en Europa.

Vooral richting de EU, bondgenoot, maar ook meer en meer een geopolitieke en geo-economische concurrent van de VS, en nu na Brexit het VK. Misschien logisch vanuit hun strategische belangen maar zeer egocentrisch en niet vanuit het belang of goed voor de EU of zelfs Europa als geheel!!

Nieuwe ijzeren gordijnen gebouwd in Europa, nieuwe spanningen, nieuwe koude oorlog, grote militaire bewegingen en nieuwe koude oorlog taal, desinformatie en propaganda!!

Onaanvaardbaar!! Onaanvaardbaar!!

Tragisch dat ook de EU de primaire les van de Eerste Wereldoorlog vergeten lijkt te zijn!! Een verslagen land (toen Duitsland nu USSR>Rusland na Koude Oorlog) dat zich onrechtvaardig behandeld en buitengesloten voelt is revanchistischer en dus gevaarlijker voor vrede en stabiliteit dan een land dat je omarmt en weer integreert (Duitsland na de Tweede Wereldoorlog)!!

Dus ik wil een onverdeelde Europese toekomst!! Niet een nieuw verdeeld Europa en een nieuwe Koude Oorlog!!

Een ongedeeld Europa met een EUropese Defensie Unie – EDU als onderdeel van de hervormde Europese Unie EU.

Want de NAVO van vandaag is ons verleden en EDU en een hervormde NAVO onze toekomst!!

Met eerst een oplossing en een vredesplan voor de wrede oorlog in Oost-Oekraïne. Daar moet een eind aan komen voordat enige andere stap wordt gezet!!

En gerechtigheid voor de MH17-tragedie en de slachtoffers!!

Zonder dat geen deal en geen einde aan de economische sancties tegen Rusland!!

Binnen deze nieuwe strategische vredes- en veiligheidsstructuur en visie voor Europa en een hernieuwde vriendschap tussen de EU en Rusland kan dit culmineren in toetreding van Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland… na hervormingen en als constitutionele vrije democratieën(!!) tot de EU vóór 2045, wanneer we het einde van de gruwelijke Tweede Wereldoorlog, 100 jaar geleden in Europa, herdenken en vieren. Poetin zal zich in dat proces terugtrekken uit de politiek. Ik denk dat hij dat al lang wil. Maar hij kan nog steeds de verdragen veiligstellen en verankeren en het veranderingsproces op gang brengen als een teken van goede wil en vertrouwen in beide partijen.

En om te laten zien en te bewijzen dat dit ook altijd zijn eigen gewenste Europese visie was. Want door een inclusieve EUropese visie aan te bieden appease je Rusland dus niet maar zet je haar juist voor het blok. Willen jullie Poetin’s visie of niet? Zo ja, visie uitwerken en uitvoeren, op weg naar een inclusief en ongedeeld EUropa. Zo nee, en niet om relevante redenen, dan weten wij dat jullie intenties dus waarschijnlijk niet positief zijn.

Want ook de jongere Russische generaties voelen zich deel van Europa en willen deel uitmaken van de EU. Zoals Daria Navalnaya zei toen zij de Sacharovprijs, de belangrijkste mensenrechtenprijs van de Europese Unie, namens haar vader in ontvangst nam.
“…Rusland is een deel van Europa, en we streven ernaar om er deel van uit te maken.
Maar we willen ook dat Europa naar zichzelf nastreeft, naar die geweldige ideeën, die de kern van Europa vormen. Wij streven naar een Europa van ideeën, de viering van mensenrechten, democratie en integriteit.”
https://nos.nl/artikel/2409620-dochter-navalny-neemt-belangrijkste-europese-mensenrechtenprijs-in-ontvangst

Ontwikkelingen die hopelijk de regeringen in Amerika en het VK deze keer zullen steunen en zich zullen aansluiten. Ik denk uiteindelijk ook beter voor hen!!

Dus ook Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland die deze keer lid worden van een hervormde en geheroriënteerde NAVO.

Binnen een hervormde NAVO, de Noordelijke Alliantie Verdragsorganisatie, met dezelfde defensieve rol, maar met een andere structuur, een andere focus en met meer nieuwe lidstaten.

Zodat wij de werkelijke grootste bedreiging voor onze Westerse en Europese veiligheid, welzijn, welvaart en stabiliteit van vandaag en morgen, revanchistisch totalitair communistisch/Maoïstisch eenpartij regime en staat China, kunnen tegengaan en afschrikken!! Welke ook een grote bedreiging is voor Rusland!! Vandaar dat Rusland zo graag aansluiting wil bij het Westen en de EU!!

Want ik vind het bizar, dat waar wij 46 jaar Koude Oorlog hebben gevoerd tegen die andere totalitaire communistische/stalinistische een-partij dictatuur van weleer..de USSR..bewust(!!) in de jaren ’90 opnieuw herstart tegen een militair en economisch veel zwakker en nog steeds niet totalitair Rusland..

de EUropese en Westerse regeringen economische partners en vrienden willen blijven met een dictatoriaal China?! Zelfs na de corona crisis en culturele genocide op de Oeigoerse minderheid?! Echt dat is als kind en volwassene van de Koude Oorlog naar mijn mening totaal bizar!!

DUS HET IS TIJD VOOR VERANDERING!!

NAAR EEN ONGEDEELD EUROPA EN EEN HERVORMDE NATO IN 2045!!


Omdat in deze tijd van oorlogszucht en massavorming/hysterie en het Mccarthyisme weer lijkt te zijn teruggekeerd en iedereen die, zoals ik, een meer evenwichtige kijk op de ontwikkelingen heeft wordt uitgemaakt voor vervaarlijke Putinversteher, of erger nog, landverrader, is deze disclaimer helaas noodzakelijk…Categories
Conflicten Conflicten Europa Defensiebeleid Nederland

Waarom is 2% BBP defensiebudget nodig?!


(version in English Why is 2% GDP defense budget needed?)

Laatste update : 28-01-2022Waarom is 2% BBP defensiebudget nodig in Nederland en EUropa? En niet minder, maar ook niet meer!!

Om meer oorlog(en) te kunnen voeren?! Nee, het doel is dat je die juist voorkomt en/of afschrikt. Om de dreiging van Rusland te weerstaan?! Nee, want die dreiging is lang niet zo groot als men ons probeert te doen geloven. De Russen zijn banger voor ons. Maar die dreiging zo opkloppen dient andere politieke doelen. Waaronder het bestaansrecht van de huidige NAVO opzet veiligstellen als ook de Amerikaanse dominantie over het veiligheidsbeleid van economisch concurrent EU. Onacceptabel! En dit kunnen we in ieders belang anders oplossen!

Undivided Europe - Logo

Om de wapenindustrie te spekken?! Nee, die verdienen al genoeg aan de huidige conflicten en nieuwe koude oorlogen (o.a met China)! En zullen zeker niet blij worden van de zeer restrictieve wapen exportregels die ik ook voorstel om onze eigen nu zwaar beschadigde geloofwaardigheid weer te herstellen. Zoals het alleen leveren aan andere democratische rechtstaten!

DuFQbzNXcAEFyBh.jpg

Waarom dan wel?! Wel om genoeg militaire middelen te hebben om op vele locaties in de wereld de pogingen van andere landen, zoals China, om met militaire middelen, of het zo aanbieden van veiligheidsgaranties, voor ons belangrijke strategische belangen te schaden of over te nemen, te voorkomen. Om dat af te kunnen schrikken door zelf aanwezig te zijn of die veiligheidsgaranties te bieden, alleen, of vaker, met bondgenoten samen.

DuFQ3L-XQAAE1P-.jpg

Kwantiteit dus!! Dat is ook meteen het zwakke punt van de huidige focus op state of the art en kwaliteit als antwoord op deze dreiging richting onze belangen. Er is te weinig focus op kwantiteit. Ja, waarschijnlijk is het Chinese fregat kwalitatief (nog) niet zo modern en goed als het onze.

DuFRve9WsAEDuD7.jpg

Maar als één van de vele Chinese fregatten ergens bij Afrika ligt om een lokale regering veiligheidsgaranties te geven in ruil voor Chinese invloed en afzet in dat land, waardoor die regering ons als veiligheids- en handelspartner inruilt voor China, en zo dus onze strategische belangen daar worden geschaad, is het wel waardeloos en schadelijk als wij te weinig fregatten hebben om dat te voorkomen of af te schrikken. Hoe modern en state of the art de paar fregatten die we wel hebben ook mogen zijn. Ze kunnen simpelweg niet tegelijk op meerdere plaatsen zijn. Kwantiteit is dus een kwaliteit op zichzelf.

unnamed

Iets wat op steeds meer plekken op aarde dreigt en zal gaan gebeuren. En niet alleen door China, maar ook onze sterke bondgenoten. Denk aan presidenten Bush, Obama en Trumps America First slogans en beleid. Als zij moeten kiezen tussen het beschermen van de veiligheid en welvaart van ons en die van de eigen Amerikaanse bevolking, is de keuze voor hen makkelijk. En terecht!! want hun primaire taak. Daarom is het ook zo naïef te denken, dat Amerika onze EUropese strategische belangen in Azië wel zal beschermen en wij ons dan meer op die veronderstelde dreiging van Rusland zullen richten. Ja, er zijn politici en experts ook in Nederland die dat zo zien en zo bepleiten.

DuFRLOuWoAA06Iy.jpg

Voldoende kwantiteit is dus ook erg belangrijk! En dus een kwaliteit op zichzelf. Maar ook daar voldoende van hebben kost, helaas!, veel geld. Juist daarom is dat 2% BBP defensiebudget mijns inziens zo nodig. Om naast kwaliteit ook voldoende kwantiteit in huis te halen wat betreft onze defensiecapaciteiten en wapensystemen. Zodat we daar kunnen zijn waar het nodig is. Alleen en samen met onze bondgenoten. Niet om oorlogen te voeren maar om die zo juist af te schrikken. Doch waar nodig ook militair te kunnen ingrijpen. Daarbij, wil je 1 fregat langdurig ergens inzetten, dan heb je er nog 3 nodig. Dat heet de 4slag. Er moet immers ook onderhoud gepleegd worden, opgeleid en opgewerkt worden, als ook verlof plaats vinden.

D2NKFSuWoAAb4r6

Naast, ook heel belangrijk, want zonder komt geen fregat ver, voldoende budget voor een goede CAO voor het echte kapitaal van elke krijgsmacht, haar personeel!! Met marktconforme salarissen en arbeidsvoorwaarden!! Want zij riskeren hun leven voor onze vrijheid en veiligheid!! Dat personeel zo weer voldoende te kunnen werven en vast te kunnen houden!! Wat nu een grote uitdaging is. Met een duidelijke en uitgewerkte visie over een langere termijn en met 2% BBP defensiebudget vanaf 2024 moet dat denk ik lukken!!

DuFRXX0WwAACkSP.jpg

Daarom dus het defensie-budget naar 2% BBP vanaf 2024!! Maar ook de verhoging van het budget Ontwikkelingssamenwerking en hulp naar 2% BBP in 2024 wat mij betreft!! Gezien het grote belang van de 5D aanpak!! Want onze vrede en veiligheid, democratie en vrijheid als ook onze welvaart en welzijn zijn niet vanzelfsprekend..noch gratis en voor niks!! En daardoor hebben wij er groot belang bij die van andere wereldburgers te helpen verbeteren en garanderen. Omdat het elkaar direct beïnvloed, positief maar ook negatief. Denk aan grote migratiestromen, vluchtelingen van oorlog en rampen en terrorisme dreiging uit verzet en radicalisering.

DuFdlVhWwAAkdqh.jpg

En dat alles om onze planeet een klein beetje vrediger en welvarender te maken. De welvaart daarbij ook wat eerlijker wordt verdeeld. De rijke landen wat minder rijk, de arme landen wat minder arm. Geleidelijk, stap voor stap, zonder heftige schokken, zonder geweld, zonder oorlogen. Dus ja, met een krijgsmacht om mee te helpen die conflicten en oorlogen af te schrikken en de overgang te helpen begeleiden. Maar waar nodig, helaas, ze ook te kunnen vechten. Niet iedereen is vredelievend immers.

Al zijn westerse politici die militaire avonturen beginnen zoals in 2001 in Afghanistan en 2003 in Irak natuurlijk ook een blijvende uitdaging!! Maar dat los je denk ik niet op door het defensiebudget te verlagen. Wel door een gemeenschappelijk EUropese defensieve non-provocatieve doctrine in te voeren en te handhaven en te zorgen dat de adoratie van sommige van onze politici voor onze soms wat druistige vriend en bondgenoot Amerika niet tot ongewenste verblinding of volgzaamheid leidt. Samen sterk(er)!! Maar wel ieder op zijn eigen manier en bewust van onze verschillen, ook wat betreft onze strategische belangen. We liggen immers niet op dezelfde plek op deze aardbol..

DuFduXvXQAAA4RY.jpg