Categories
Conflicts Conflicts Europe Disclaimer European Union Foreign policy Nationalism NATO Propaganda & Disinformation Radicalisation Srebrenica US foreign policy War World

‘Intermediate score’ proxy war in Ukraine

(In Nederlands)

Just a few comments on this tragic proxy war that could have been prevented if too many had not gullibly and foolishly bought it…again…
Besides the again very active collaborators…again …

Yes…war is terrible and dirty and intense and traumatic. Except for psychopaths it is enjoyable for very few, despite the smiles and cheers on some videos and photos. And yes, war crimes are committed…far too many. By these psychopaths, but also by ordinary soldiers and armed civilians who go crazy in these intense circumstances. No excuses, but the image of a frische fröhliche Krieg is only propaganda by and for gullible people.

No, Russia did not want to conquer Kiev or kidnap President Zelensky with the first attack. It could not do so with the number of troops deployed. The aim with this quick in-depth attack and attacks on the border and from ‘Donbass’ was to force a quick peace settlement…of course under conditions favourable to Russia…and thus prevent further warfare. It seemed to work for a while, but the Ukrainian government Zelensky allowed itself…just like the governments during the civil wars in the former Yugoslavia and especially Bosnia…to be seduced by especially the American promises to reject that and to continue fighting. The Russians persisted for a while…promised and threatened some more…but eventually withdrew again. Russia, Putin and team visibly disappointed and deeply frustrated…especially by American-British subversion again and EU docility in this…again. Which was of course propagandistically exploited to the maximum being a painful Russian defeat. Unfortunately also by too many of my colleagues (for many of them after all ‘he who pays the piper calls the tune’). More critical comments were mostly absent.

The strategy that Putin’s Russia subsequently chose is, in many respects and according to the circumstances that they have to reckon with and that they still hope for and want to achieve, logical and ‘smart’. With all the mistakes, misdeeds and failures that come with it. And how long this proxy war is going to last as a result. With adverse consequences again…such as Finland and Sweden’s foolish NATO membership. And as far as you can speak of ‘smart’ in a nasty deadly proxy war like this. A conflict and proxy war with…just like Afghanistan and especially Iraq…again destructive and disastrous consequences for involved country(s), region and also the world. But I already explained that the real instigators of also this project, larger conflict against Russia…and against the EU(!!)…and this proxy war in Ukraine, the US and the UK and collaborating and gullible other governments and supporters, were and are not really bothered by it.

So, I can explain and set out why this Russian strategy is now logical and ‘smart’. But in doing so, I am playing into the hands of the real instigators and their loyal collaborators and gullible believers here. And although I…see my disclaimer…am not a fanboy of Putin’s Russia or dictatorships in general, I also do not wish to help these egocentric malicious nationalist instigators of this…again…destructive and disastrous war…which has shattered the European dream and is rendering the EU brain death…to succeed in their project and malicious intent. The sooner they…as in Afghanistan and Iraq…lose again the ‘less bad’ for us Europe and the world. So I keep this analysis to myself and will at most share it with those who I trust and who share my critical view and opinion in this matter. And I watch with a mix of sadness, pain, disappointment but also cynical gloating and bewilderment at so much gullibility and stupidity how this tragic conflict develops. It took 20 years with Srebrenica and Afghanistan before my (unfortunately!!) right was proved…I hope that this time it will be much sooner. Better for the (still to come) victims, for the world, better for us Europeans…

And the these days so needed disclaimerCategories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Koude Oorlog Nationalisme Oorlog Propaganda en desinformatie Srebrenica Wereld

‘Tussenstand’ proxy oorlog in Oekraine

(In English)

Toch maar wat opmerkingen over deze tragische proxy oorlog die dus voorkomen had kunnen worden als tevelen er niet goedgelovig en onnozel ingetuind waren…weer…
Naast dan de weer zeer actieve collaborateurs…weer…

Ja…oorlog is verschrikkelijk en smerig en intens en traumatisch. Op psychopaten na voor zeer weinigen plezierig, ondanks de glimlachen en juich stemming op sommige video’s en foto’s. En ja er worden oorlogsmisdaden gepleegd..veel te veel. Door deze psychopaten, maar ook door gewone soldaten en bewapende burgers die doorslaan in deze intense omstandigheden. Geen excuses voor, maar het beeld van een frische fröhliche Krieg is slechts propaganda van en voor onnozelen.

Nee, Rusland wilde Kiev niet veroveren of president Zelensky kidnappen met de eerste aanval. Dat kon ook helemaal niet met het ingezette aantal militairen. Het doel met deze snelle diepgaande aanval en aanvallen aan de grens en vanuit ‘Donbass’ om zo een snelle vredesregeling…natuurlijk onder voor Rusland gunstige voorwaarden…af te dwingen en zo verdere oorlogsvoering te voorkomen. Het leek even te lukken, maar de Oekraïense regering Zelensky liet zich…net als de regeringen tijdens de burgeroorlogen in voormalig Joegoslavië en met name Bosnië…door met name de Amerikaanse beloftes verleiden om dat af te wijzen en juist wel door te vechten. De Russen hielden nog even aan…beloofden en dreigden nog wat…maar trokken zich uiteindelijk weer terug. Rusland, Poetin en team zichtbaar teleurgesteld en diep gefrustreerd…met name door Amerikaans-Britse ondermijning weer en EU volgzaamheid daarbij…weer. Wat propagandistisch natuurlijk maximaal werd uitgebuit zijnde een pijnlijke nederlaag. Ook door helaas teveel van mijn collega’s (voor velen immers ‘wiens brood men eet diens woord men spreekt’). Kanttekeningen bleven veelal uit.

De strategie die Poetin’s Rusland vervolgens koos is in vele opzichten en naar de omstandigheden waar men rekening mee moet houden en zij nog steeds op hopen en naartoe willen logisch en ‘slim’. Met alle fouten, misstanden en daden en mislukkingen die daarbij ook komen kijken. En hoe lang deze proxy oorlog daardoor ook gaan duren nog. Met ook weer nadelige gevolgen…zoals domme NAVO lidmaatschap van Finland en Zweden. En in zoverre je van ‘slim’ kunt spreken in een akelige dodelijke proxy oorlog als deze. Een conflict en proxy oorlog met…net als Afghanistan en vooral Irak…weer destructieve en desastreuze gevolgen voor betrokken land(en), regio en ook de wereld. Maar ik had al uitgelegd dat de werkelijke aanstichters van ook dit project, grotere conflict tegen Rusland…en tegen de EU(!!)…en deze proxy oorlog in Oekraine, de VS en het VK en collaborerende en goedgelovige andere regeringen en aanhang, daar niet echt mee zaten en zitten.

Ik kan dus uitleggen en uiteenzetten waarom deze Russische strategie nu logisch en ‘slim’ is. Maar daarmee speel ik de echte aanstichters en hun loyale collaborateurs en goedgelovige believers hier dus in de kaart. En hoewel ik…zie mijn disclaimer…geen fanboy ben van Poetin’s Rusland of dictaturen in het algemeen, wens ik ook niet dat deze egocentrische kwaadaardig nationalistische aanstichters van deze…dus weer…destructieve en desastreuze oorlog…welke de Europese droom heeft geknakt en de EU hersendood maakt…te helpen slagen in hun project en kwaadaardige opzet. Hoe eerder zij…net als in Afghanistan en Irak…weer verliezen hoe ‘minder slecht’ voor Europa en de wereld. Dus houd ik deze analyse voor mijzelf en zal het hoogstens delen me hen die ik vertrouw en die mijn kritische blik en mening in deze delen. En kijk ik met een mix van verdriet, pijn, teleurstelling maar ook cynisch leedvermaak en verbijstering om zoveel onnozelheid toe hoe dit tragische conflict zich verder ontwikkelt. Het duurde bij Srebrenica en Afghanistan 20 jaar voor mijn (helaas!!) gelijk toen bleek…ik hoop dat het nu heel veel eerder zal zijn. Beter voor de (nog komende) slachtoffers, voor de wereld, beter voor ons Europeanen…

En de deze dagen broodnodige disclaimerCategories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa Defensiebeleid Nederland Eigen kernwaarden EUropees veiligheidsbeleid Missie Oorlog Politiek Srebrenica UN Uncategorized

Srebrenica – Val noodlot of opzet?

Karremans: ‘Niemand in de wereld schoot ons te hulp’

 

Hij sprak na de besloten zitting over zijn mogelijke vervolging voor medeplichtigheid aan de genocide na de val van de ‘veilige’ enclave Srebrenica in 1995.

Karremans heeft in de rechtbank verklaard dat de militairen van Dutchbat “hun stinkende best” hebben gedaan om vluchtelingen en gewonden te helpen en een humanitaire ramp te voorkomen. Over de beschuldiging van deelname aan genocide zei hij “dat bewijzen ze dan maar”. Hij liet weten de beschuldiging “vreselijk” te vinden.

De oud-commandant zei uit respect voor de nabestaanden in de rechtbank nogmaals verontschuldigingen te hebben aangeboden. “Het spijt ons dat we niet meer hebben kunnen doen”, liet Karremans weten.

Hij tekende aan dat de enclave nooit was aangevallen door de Bosnische Serviërs als zijn eenheid niet met “proppenschieters” op pad was gestuurd en goed bewapend was geweest.

http://www.nu.nl/binnenland/3928170/karremans-niemand-in-wereld-schoot-hulp.html

Mijn reactie:

Hoewel ik de “klachten” van Karremans in deze volledig onderschijf lag zover ik het zie en weet een politiek besluit aan de basis van het opgeven van de enclave(s)..niet een militaire. Zo trokken de Britten zich in die dagen terug uit de enclave die zijn moesten beschermen. En bleef vuursteun uit de lucht bewust uit. Men wilde de enclaves “kwijt” voor operation Storm zou starten.

Mijn paper uit 1996 over de val van de enclave –
https://ronaldjhelzenga.wordpress.com/2016/09/12/de-val-van-srebrenica-toeval-of-opzet/